Podpora seminaristov

Jedným z najefektívnejších spôsobov ako podporiť misie je pomôcť pri formácii a vzdelávaní miestnych povolaní. Misijné diecézy sa vďaka domácim kňazom môžu stať samostatné v poskytovaní pastoračnej starostlivosti.

Podporte seminaristu z misií

PMD ponúkajú možnosť podporiť študentov kňazského seminára Mons. Louis de Parisota v Tchanvedji, v arcidiecéze Lokossa, v Benine. Tento seminár už dlhodobo finančne podporuje slovenská kancelária PMD. Seminár je na dobrej úrovni, poskytuje kvalitné štúdium i formáciu pre miestnych chlapcov, ktorí cítia povolanie k zasvätenému životu.

Ponuka je platná pre jednotlivcov, skupiny a farské spoločenstvá.

Čo zahŕňa podpora seminaristu?

 • Finančná podpora pre jedného seminaristu, ktorá pokrýva náklady
  na štúdium na jeden akademický rok činí 600 €.
 • Seminaristu je možné podporovať počas jeho teologického štúdia, ktoré trvá štyri roky.
 • Komunikácia medzi darcom a seminaristom bude prebiehať niekoľko krát za rok
  vo forme listu prostredníctvom národnej kancelárie PMD, ktorá zabezpečí preklad.
 • V prípade podpory farským spoločenstvom je možné po vysviacke sprostredkovať návštevu novokňaza, ktorý by vo farnosti, ktorá ho podporovala slávil primičnú svätú omšu. Náklady spojené s návštevou novokňaza hradí darca.

 

969px-Location_Benin_AU_Africa.svg

 

 

seminaristi_web

Ako postupovať ak chcete seminaristu podporiť?

 • Poslať šekom alebo bankovým prevodom sumu 600 € na účet Pápežských misijných diel IBAN: SK65 3100 0000 0040 0025 6602Prima Banka a pridať variabilný symbol (VS) 320. Je dôležité, najmä pri prevode, aby ste nezabudli poslať nám Vaše kontaktné údaje (poštová adresa, mail, číslo telefónu/mobilu).
  • Ročnú podporu je možné rozdeliť na niekoľko menších dielov poslaných v niekoľkých splátkach. Plná suma však musí byť uhradená do konca príslušného akademického roka. V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás informovali o aký interval a výšku splátky pôjde.
 • Po prijatí poplatku za štúdium Vám zašleme fotografiu seminaristu a krátky príbeh jeho povolania ku kňazstvu.
 • Komunikácia medzi darcom a bohoslovcom prebieha vo francúzštine niekoľko krát v priebehu školského roka (nie cez prázdniny). Obojstranný preklad a doručenie listov zabezpečuje národná kancelária PMD prostredníctvom rektora seminára.
 • Školský rok v seminári začína vždy 1. októbra. Okolo 15. októbra obdrží darca od PMD správu o pokračovaní bohoslovca v štúdiu, alebo o prípadných zmenách. Po potvrdení o pokračovaní bohoslovca v štúdiu, uhradí darca poplatok za štúdium na nový školský rok.