Misijné spoločenstvo

Založte misijné spoločenstvo Pápežských misijných diel (PMD)

Biblická vízia
„Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“
(Mt 18,20).

Cieľ

Chceme sa modliť spolu so Svätým Otcom na jeho úmysly
a za Slovensko, za misijné krajiny sveta, deti, vnukov, rodiny. Myslime pri tom na potreby Pápežských misijných diel. Spoločenstvo je darom Ducha Svätého a je požehnaním
pre každého člena.

Pravidlá

Misijné spoločenstvo má svojho vedúceho a od 2 do 12 členov vrátane vedúceho. Spoločenstvo sa stretáva raz
za mesiac. Modlitba prebieha podľa zaslaného postupu
a komunikácie PMD so spoločenstvom prostredníctvom vedúceho spoločenstva. Po prvom stretnutí si spoločenstvo zvolí patróna, podľa ktorého bude pomenované. Napríklad: misijné spoločenstvo PMD svätého Augustína. Základom je modlitba ruženca.

PRIHLÁŠKA

Zakladajúcu listinu a postup modlitieb vám pošleme po prihlásení.